English
  Zoom   Zoom   Zoom
Partneri

 
Partneri
Tvrtka HRID d.o.o. je partner ili ima suradnju sa sljede�im institucijama:
 • AREVA NP - SAD, Njema�ka i Francuska (1) (primjer 1 ��� primjer 2)
 • Westinghouse, SAD (2) (3) (primjer)
 • Fakultet elektrotehnike i ra�unarstva, Zagreb (4)
  (link 1
  ��� link 2 ��� link 3)
 • Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Split
 • VISOR, Zagreb (5) (link)
 • IAEA - Me�unarodna agencija za atomsku energiju
 • Kozloduy NPP, Bugarska (ispitivanje reaktorskih posuda WWER tipa, ispitivanje ostale nuklearne opreme)
 • SGNDT, Canada (6)
 • IHI Southwest Technologies Inc. SAD (7)
(1) Potpisan dugoro�ni ugovor o davanju usluga ispitivanja reaktorskih posuda i usluga analize cijevi generatora pare PWR tipa
(2) Potpisan dugoro�ni ugovor o davanju usluga analize cijevi generatora pare PWR tipa
(3) Potpisana dugoro�na suradnja izme�u Westinghouse, Tecnatom i dru�tva HRID d.o.o. za davanje usluga ispitivanja opreme te provedbe korektivnih mjera na opremi za korisnike ruskih nuklearnih reaktora tipa WWER 440 i WWER 1000
(4) Potpisana suradnja na razvoju upravljanja manipulatora/robota
(5)
Razvoj programskog paketa tzv. strojni vid
(6) Isporuka eddy current opreme
(7) Suradnja pri izradi RPV Fast Par manipulatora
 
Copyright � 2010 HRID & INTES